CLV Partners

Reklámadó változások, csökkenő adóteher és adminisztráció, központi adatbázis létrehozása

Jelen összefoglalónkban a 2014. évi XXII. számú reklámadóról szóló törvény („Ratv.”) 2015. január 1-től hatályos módosításait szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Az újonnan hatályba lépett módosítások terjedelme miatt jelen összefoglalóban az adóalanyok többségét érintő változásokat ismertetjük, a módosítások további körét egy soron következő hírlevélben fogjuk bemutatni.

Reklám-közzététel fogalmának pontosítása
A reklámadó tárgyi hatálya főszabályként gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Reklámtv.] szerinti kereskedelmi közlemény Ratv. 2.§(1) bekezdésében meg határozott felületeken történő közzétételére terjed ki.

Az adókötelezettség fennállásának egyértelmű megítélése érdekében a Ratv. 2015-től pontosítja a reklám közzétételének fogalmát és egyértelműen rögzíti, hogy reklám-közzététel valósul meg akkor is, ha a reklám közzétételére irányuló, megrendelő és közzétevő közti szerződés előre meghatározza a reklám megjelenésének helyét, idejét vagy módját. Ezáltal vitathatatlanná válik, hogy akkor is adóköteles tényállás valósul meg, ha például a felek abban állapodnak meg a reklám közzétételére irányuló szerződésükben, hogy a reklámot a műsoridő egy előre meghatározott sávjában kell közzétenni, így a kimondottan a speciális közzétételért fizetett/nyújtott ellenérték (mint a közzétevő adóalany adóköteles tevékenységből származó nettó árbevételének része) is adóalapot képez.

A reklám-közzététel megrendelése utáni adókötelezettség
A Ratv. alapján a reklám közzététel mellett a reklám közzététel megrendelése is adóköteles tényállást valósíthat meg, ha a reklám közzétevője az Ratv. szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti a megrendelő felé.

A reklám közzétevőnek egyrészt i) vagy arról kell nyilatkoznia, hogy az adókötelezettségének eleget tesz, vagy ii) pedig arról, hogy az adóévben, reklám közzététele után őt adófizetési kötelezettség – figyelemmel a reklám-közzétételből származó éves nettó árbevétele, illetve a reklám-közzététellel összefüggésben közvetlenül felmerült költségei (mint adóalap) összegére – nem terheli. Tehát, ha a megrendelő rendelkezik a közzétevő ezen nyilatkozatával, az adott reklám-közzététel megrendelése után reklámadó-kötelezettsége nem keletkezik.

2015. január 1-jétől a Ratv. a reklám megrendelőjénél akkor sem keletkezik adókötelezettség, ha hitelt érdemlően (például tértivevénnyel, elektronikus levél esetén olvasási nyugtával vagy az elküldött e-levelek listájával) igazolni tudja, hogy a fenti nyilatkozat kiadását kérte ugyan a közzétevőtől, de azt a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg. A mentesülés további feltétele, hogy a nyilatkozat kiadására irányuló kérés tényét, valamint a közzétevő személyét, továbbá a közzététel ellenértékét az állami adóhatósághoz be kell jelenteni.

Továbbá, 2015. január 1-től a reklám megrendelőjénél akkor sem merül fel adófizetési kötelezettség, ha a reklám közzétevője a megrendelés időpontjában szerepel az állami adóhatóság e célból létrehozott, az adókötelezettségüket jogszerűen teljesítő, vagy az adófizetésre nem kötelezett adóalanyok nyilvántartásában.

Reklámot közzétevők nyilvántartása (NAV Adatbázis)
Annak érdekében, hogy a reklám megrendelők tisztában legyenek azzal, hogy egy konkrét közzétevőtől megrendelt reklám-közzététel esetén terhelheti-e őket adókötelezettség vagy sem az állami adóhatóság – a közzétevő erre irányuló kérelmére – a reklám-közzétevő adóalanyok nevéről (elnevezéséről) és adóazonosító számáról 2015. január 1-től havonta frissülő nyilvántartást vezet, mely a NAV honlapján, Adatbázisok fül alatt elérhető.

Ha – 2015. január 1-jét követően – a reklám-közzététel megrendelése időpontjában a reklámot közzétevő szerepel a nyilvántartásban, ez azt jelenti, hogy i) egyrészt a közzétevőt nem terheli a megrendelő felé teljesítendő (reklámadó-kötelezettsége és adófizetési kötelezettsége teljesítéséről vagy az adófizetési kötelezettség hiányáról szóló) nyilatkozattételi kötelezettség, másrészt pedig azt jelenti ii) hogy a reklám megrendelője automatikusan mentesül az őt terhelő adókötelezettség alól. Azon a reklámot közzétevők esetében akik nem szerepelnek a nyilvántartásban, a nyilatkozatadási kötelezettség továbbra is fennáll.

A fenti módosítás céljával összhangban, a jövőre nézve a fenti szabályok bevezetésével vélhetően csökken majd a reklámot megrendelők adóterhe, másrészt ez a módosítás a reklámot közzétevők adminisztratív terheit is enyhíti majd.

A reklám közzétevők az adatbázisba történő nyilvántartásba vételt bizonyos feltételek teljesülése mellett kérhetik. A nyilvántartásba vételi eljárás tárgyi illetékmentes, az adóhatósági nyilvántartásba vétel feltételeinek teljesülését az adóhatóság előzetesen megvizsgálja.

A közzétevőt az állami adóhatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha az adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy, ha nyilatkozik arról, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli (nemleges adófizetési nyilatkozat). Az utóbbi esetben az állami adóhatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően ellenőrzéssel vizsgálhatja a nyilatkozat megalapozottságát.

A későbbiekben, az adóalany vonatkozásában való bizonyos jogszabályi feltételek bekövetkezése esetén az állami adóhatóság az adóalanyt törli a nyilvántartásból.

Az adóalanyok személyében bekövetkezett adatváltozásokat, az állami adóhatóság adatváltozásról való tudomásszerzés napján vezeti át a nyilvántartáson, és azt az átvezetést követő hónap első napján teszi közzé a honlapján. Ez tehát azt jelenti, hogy a nyilvántartás havonta frissül, így a megrendelő kizárólag az állami adóhatóság honlapján a megrendelés időpontjában hozzáférhető nyilvántartás tartalma alapján mentesülhet a megrendelői adóalanyiság alól.

***

Jelen írás általános jellegű információkat tartalmaz, jellegéből adódóan nem minősül jogi tanácsadásnak és nem helyettesíti azt, a benne foglalt információk pedig nem teljeskörűek.

További kérdéseikre készséggel válaszolnak a CLV Partners jogászai:

Dr. Csabai Marianna
Dr. Zsigmond Antónia

CLV Partners hírek