CLV Partners

A Polgári Perrendtartás módosítása

2016. július 1. napjától a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításai értelmében a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát elektronikusan köteles benyújtani, továbbá amennyiben a gazdálkodó szervezet alperesként vesz részt a peres eljárásban, részére a bíróság szintén elektronikusan kézbesít – a keresetlevél kivételével, amelyet papír alapon küldenek meg.
Mindehhez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása vagy a gazdálkodó szervezet vagy a jogi képviselője részéről, amely minimálisan az ún. ÁNYK program, a perkapu, valamint az elektronikus aláírás alkalmazását jelenti. Ezeken kívül szükség van arra, hogy a dokumentumok elektronikus formában is rendelkezésre álljanak a peres feleknél. Abban az esetben, ha a papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége vagy sajátos alakja miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy azok valódisága vitás, lehetőség van arra, hogy a bizonyítási eljárásban az okiratokat papír alapon mutassák be a peres felek.