CLVPartners

támogatás

A munkavállaló tanulmányainak támogatási lehetőségei

Gyakorta előfordul, hogy a munkavállalók a munkaviszonyuk mellett – akár a munkakörükbe vágóan, akár azon túlmenően – továbbképzik magukat. A munkáltatók általában támogatják a munkavállalók továbbtanulását, hiszen a szélesebb látókörű munkaerő számunkra is értékesebb. Sokszor felmerül, hogy hogyan és milyen módon tudják a munkáltatók támogatni a munkavállalók továbbképzési törekvéseit. Az alábbiakban a gyakorlati igényekre reflektáló megoldásokat mutatunk be a témával kapcsolatban.

Tanulmányi szerződés

A leggyakoribb, hogy tanulmányi szerződés alapján a munkáltató meghatározott támogatást nyújt a képzéssel kapcsolatban, míg a munkavállaló vállalja a tanulmányok folytatását és a képzettség megszerzését, valamint, hogy azt követően meghatározott ideig a munkaviszonyát rendes felmondással nem szünteti meg.

A tanulmányi szerződés tárgya

Tanulmányi szerződés nem köthető olyan képzésre, amelyet a munkáltató kötelező jelleggel ír elő. Ezt az esetet leszámítva viszont gyakorlatilag bármilyen iskola rendszerű vagy azon kívüli képzés vagy oktatás annak tárgyát képezheti. A felek megállapodásukat akár valamilyen konkrét képzettség megszerzésére vagy tanulmányi eredmény, átlag elérésére is köthetik.

A megkötés tartama

A jogszabály értelmében a munkavállaló a tanulmányok befejezését követően a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb öt éven – belül nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyát. Az időtartam nem a képzés hosszával, hanem a munkáltatói támogatás mértékével kell, hogy arányban álljon. Vagyis, a munkavállaló „megkötésének” a célja az, hogy a munkáltató támogatása megtérüljön a munkavállaló meghatározott ideig fennálló munkaviszonya révén. Az aránytalanul hosszú megkötés a szerződés érvénytelenségét eredményezheti.

A támogatás formája

A munkáltató által a tanulmányokra tekintettel nyújtott támogatás formája tipikusan a képzés díjának vagy annak részének fizetése szokott lenni. Ezen kívül vagy ezzel párhuzamosan természetesen támogatásnak minősülhet a tanszerek megvétele, az utazási/szállási költségek átvállalása, a munkavállaló jelenlétének biztosítása az oktatáson és a vizsgákon, amelyek tipikusan munkaidőben zajlanak vagy azt érintik. Csakugyan támogatás lehet, ha a vizsgához szükséges felkészülési időre a munkáltató plusz szabadnapo(ka)t biztosít.

Szabadulás a szerződéses kötelezettségek alól

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmányi szerződés kizárólag a munkavállaló rendes felmondását korlátozza, így – ha annak törvényi feltételei fennállnak – a munkavállaló felmondhatja azonnali hatállyal a munkaviszonyát. Ezen túlmenően a törvény azt is kimondja, hogy a munkavállaló akkor is mentesül a kötelezettségei alól, ha a munkáltató súlyos szerződésszegést követ el (pl.: az általa vállalt tanulmányi támogatást nem nyújtja).

A munkáltatót is megilleti az elállási és visszakövetelési jog, ha a munkavállaló a rá vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy ha a munkáltató a munkaviszonyt a munkavállaló magatartására tekintettel mondja fel.

További fontos tudnivaló, hogy ha a felek körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a teljesítést lehetetlenné vagy aránytalanul sérelmessé tenné, az érintett fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Egyéb megállapodás

A valóságban a felek nem minden esetben kívánnak egymással tanulmányi szerződést kötni, sőt, olyan helyzet is előfordulhat, amikor az nem életszerű vagy indokolt.

Példaként említhető, ha a munkáltató nem anyagi támogatást nyújt, hanem csak az oktatáson való részvételt vagy néhány nap pótszabadságot biztosít a munkavállalónak. Ilyenkor a munkavállaló megkötése csak a szabadsággal egyenlő időre lenne kiköthető az arányosság követelményére tekintettel, amely kevéssé életszerű. Ilyenkor javasolt a feleknek egyéb megállapodásban gondolkodniuk. Az előző példánál maradva megoldási alternatíva lehet, hogy a felek a vizsgák napjára (fizetés nélküli) szabadságról állapodnak meg, vagy az is, hogy meghatározott ideig a felmondási időt (kölcsönösen) meghosszabbítják.

Ukrajnából menekülők magyarországi foglalkoztatásának lehetőségei

A orosz-ukrán háborúra tekintettel a legtöbb ország igyekszik segítséget nyújtani az Ukrajnából menekülők számára. Nincs ez másképp Magyarország esetében sem. Jelen hírlevelünkben azt kívánjuk röviden bemutatni, hogy a jelen helyzetben bevezetett speciális szabályokra tekintettel miképpen foglalkoztathatóak az Ukrajnából menekülő személyek.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐK MUNKAVÁLLALÁSA

Azon személyek, akiknek legalább az egyik állampolgárságuk magyar (pl.: ukrán-magyar kettős állampolgárok), azonos feltételek mellett foglalkoztathatóak, mint a magyar állampolgárok, vagyis nincs szükség munkavállalási engedélyre.

A magyarországi munkavégzéshez szükséges lakcímkártya, TAJ szám, valamint adóazonosító jel. A lakcímkártya a magyarországi lakóhely/szálláshely igazolásával kérhető, míg a TAJ szám igényléséhez a biztosítotti jogviszonyt is igazolni szükséges (pl.: munkaszerződés csatolásával). Az adóazonosító jel igényléséhez egy, a NAV által rendszeresített formanyomtatványt szükséges kitölteni. Tekintettel arra, hogy a TAJ szám igényléséhez a lakcím, valamint a munkaviszony igazolása is szükséges, az okmányok iránt kérelmek a munkaszerződés megkötését követően nyújthatóak be. Ezek beszerzésében természetesen a munkáltató is segítséget nyújthat. A munkaviszony megkezdése előtt az okmányok beszerzése iránti intézkedni szükséges, ugyanakkor azok ügyintézési ideje igen rövid (a lakcímkártya például személyes ügyintézés esetén helyben kiadásra kerül, míg a TAJ szám hiánytalan kérelem alapján azonnal, de legfeljebb 8 napon belül kerül kiállításra).

MENEDÉKES STÁTUSZÚ MUNKAVÁLLALÓK

A jelen helyzetre tekintettel menedékesként védelemben részesülhetnek:

  • a 2022. február 24-ét megelőzően Ukrajnában tartózkodó ukrán állampolgárok,
  • azon hontalan személyek vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárokat, akik 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesültek Ukrajnában, valamint
  • az előbbi személyek családtagjai.

A fenti feltételek fennállását első sorban személyazonosságot igazoló okmány felhasználásával lehet igazolni.

Menedékes státusszal rendelkező személyek foglalkoztatása hiányszakmákban

Azon menedékesként elismert személyek, akik előre meghatározott ún. hiányszakmában szeretnének elhelyezkedni (pl.: bizonyos műszaki, informatikai, kereskedelmi, építőipari, járművezetői munkakörök), engedély nélkül folytathatnak Magyarországon keresőtevékenységet. Az ő foglalkoztatásukra akár munkaerő-kölcsönzés keretében is sor kerülhet.

Menedékes státusszal rendelkező személyek foglalkoztatása nem hiányszakmákban

Azon személyeknek, akik menedékes státuszt kaptak, viszont nem hiányszakmákban szeretnének elhelyezkedni, munkavállalási engedély iránt kell folyamodniuk. Fontos azonban, hogy az eljárási szabályok esetükben lényegesen egyszerűsödnek (így például a munkáltatónak nem szükséges a munkaerő iránti igényét igazolnia).

Foglalkoztatásra tekintettel igénybe vehető támogatás

Bizonyos feltételek fennállása esetén támogatást kérhet az a munkaadó, aki ukrán vagy ukrán-magyar kettős állampolgárt foglalkoztat. Ilyen feltétel például az, hogy a munkáltató nem állhat végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt. A kérelmet a kormányhivatal 8 munkanapon belül megvizsgálja. A támogatás ideje 12 hónap, amely egy alkalommal 12 hónappal meghosszabbítható, ugyanakkor az a munkaviszony idejét semmiképpen sem haladhatja meg. A köztehermentes támogatás a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek 50%-ra fordítható, maximális összege pedig 60.000,- Ft. Az ezt meghaladó költségeket a munkavállaló és a munkáltató köteles viselni fele-fele arányban.

Idegenforgalmi adó mentesség

Azok, akik 2022. február 24-ét követően Ukrajnából érkező személyek számára biztosítanak szállást, mentesülnek az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alól.

Összefoglalás

A menedékes státusz elismerése lehetővé teszi, hogy az Ukrajnából menekülők a fentiekben foglaltaknak megfelelően nemcsak munkát vállalhatnak Magyarországon, hanem azt is, hogy a munkáltatók kedvezményes feltételekkel foglalkoztathatják a menedékeseket.

Fontos, hogy bár az eljárási szabályok jelentősen leegyszerűsödnek, a munkáltatót terhelő bejelentési kötelezettségeknek mindenképpen eleget kell tenni.

 A foglalkoztatási feltételek egyszerűsítésén túl köztehermentes támogatás igénybevételére is lehetőség van.

Megjegyezzük továbbá, hogy azon ukrán, illetve más harmadik országbeli állampolgárok, akik menedékes státusszal nem rendelkeznek, a korábbi szabályok szerint folytathatnak keresőtevékenységet Magyarországon.

Új Bértámogatás A Csökkentett Munkaidőseknek

2020. április 29-étől előnyös módosítások a csökkentett munkaidős támogatásban
A bértámogatás akkor is igénybe vehető, ha a csökkentett munkaidő a korábbi munkaidő legalább 25%-át, legfeljebb 85%-át eléri és nem kell a napi 4 órát elérnie.

A maximális bértámogatás összege a kieső munkaidő és a nettó minimálbér kétszeresének függvénye, ezért az igénybe vehető maximális bértámogatás 112.350,- Ft-ra nőtt a rendelet alapján, ellentétben a médiában elhangzottakkal, amelyek szerint a maximális összeg változatlan maradt.

További jó hírek, hogy kisebb lesz adminisztráció, a nem értelmezhető egyéni fejlesztési időben való megállapodás már csak akkor kötelező, ha a csökkentett munkaidő a korábbi munkaidő felét meghaladja, valamint a bértámogatás igénybe vehetővé válik home office, távmunka, munkaerő-kölcsönzés és munkaidőkeret esetén is.

A létszámfenntartás és a rendkívüli munkaidő (túlóra) tilalma csak a bértámogatásban részesülő munkavállalókra vonatkozik majd.

Sajnos a legnagyobb bizonytalansági tényező nem került ki a feltételek közül, a munkáltatónak továbbra is hitelt érdemlően kell bizonyítania a definiálatlan nemzetgazdasági érdeket a munkavállalók megtartásához.