Adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztató célja és hatálya
Ügyvédi Irodánk (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; e-mail cím: ) mint adatkezelő („Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (https://clvpartners.com/hu/) működtetése során a birtokába kerülnek.

Kérjük, a Tájékoztatót minden kapcsolatfelvétel előtt szíveskedjen áttekinteni! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kapcsolatba lép Irodánkkal a honlapon keresztül, az a jelen Tájékoztatóban foglaltak kifejezett elfogadásának és tudomásul vételének minősül.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Iroda által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden https://clvpartners.com/hu/ weboldalon („Weboldal”) keresztül történő adatkezelésre, továbbá azon adatkezelésekre is, amelyek során a természetes személy („Érintett”) e-mailben, telefonon, faxon, vagy postain úton, megkereséssel fordul Ügyvédi Irodánkhoz vagy álláspályázattal kapcsolatos jelentkezést ad be az Iroda bármely elérhetőségén.

A Tájékoztató készítésekor különös tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok – a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseire.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Tájékoztatjuk a Weboldal Felhasználóit, hogy a Weboldalon történő kapcsolatfelvétel során a Felhasználók úgy kerülnek kapcsolatba az Irodával, hogy egyidejűleg személyes adatokat is szolgáltatnak az Iroda részére, amelyet az Iroda a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel. Az Iroda a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának teljesülése érdekében, annyi ideig és olyan mértékben őrzi, tárolja és kezeli, amennyiben azt a kapcsolatfelvétel célja elengedhetetlenül szükségessé teszi. A kapcsolatfelvétellel a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

Az Iroda a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Iroda az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és beszerzi előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

A Weboldalon keresztül történő egyes adatkezelések célja, jogalapja és időtartama
Az adatkezelés célja (a) az online tartalomszolgáltatás, (b) kapcsolattartás (c) az Iroda jogos érdekeinek érvényesítése (d) az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

1. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben az Érintett visszajelzést, vagy információt kér bármely megkereséssel kapcsolatosan az Érintett személyes adatait elektronikus úton rögzíti az Iroda, azokat kizárólag a válaszadás teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a kapcsolatfelvétellel önkéntesen, megfelelő tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Irodánk az Érintett által önként, a kapcsolatfelvétel során és annak keretén belül megadott adatokat kezeli (így különösen név; e-mail cím/telefonszám/fax szám; kapcsolatfelvétel során feltett kérdéssel/tájékoztatással összefüggő adatok). Az adatokat csak az Iroda munkatársai – az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges mértékben – ismerhetik meg, adatfeldolgozót az Iroda nem vesz igénybe.

2. Honlap
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a Weboldal sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) külső szerverről tett hivatkozásokat és webanalitikai eszközöket tartalmaz és használ.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, internet protokoll (IP) cím kerül hozzárendelésre általában blokkonként az egyes országokhoz. Az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói.

3. Adatbiztonság
Irodánk az adatkezeléssel összefüggésben az adatbiztonság követelményeinek eleget tett, és az Érintett magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakította ki az adatkezelési folyamatokat. Számítógépes hálózatunk tűzfallal védett, és hálózatunk megfelelő vírusvédelméről is gondoskodunk. A technika mindenkori állásnak megfelelően a műszaki előírásokat folyamatosan felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az interneten keresztül továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amellyel szembeni védekezéssel kapcsolatosan Irodánk megteszi az általában elvárható intézkedéseket.

Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintett kérheti, hogy az Iroda tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók megjelölésére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

Az Érintett kérheti az Iroda által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett kérheti az Iroda által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Iroda korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Iroda korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Iroda korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Érintett kérheti, hogy az Iroda az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Iroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Iroda az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az alábbi elérhetőségeinken fogadunk:
CLVPartners Csabai és Társai Ügyvédi Iroda
1126 BUDAPEST
Tartsay Vilmos u. 3.
E-mail:

Az Érintett továbbá jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: 36(1)391-1400; e-mail: ) fordulni.

Egyéb
Az Iroda jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Irodánk az adatkezelési tájékoztatót időről-időre áttekinti, és szükség esetén bármikor jogosult azt egyoldalúan módosítani, ezért kérjük annak áttekintését minden kapcsolatfelvétel előtt!

Lezárás időpontja: 2018.05.25.