CLVPartners

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

CSABAI ÉS PAPP ÜGYVÉDI IRODA 

www.clvpartners.com

használatával kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztató

(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

Hatályos: 2022. január 1.

 

  1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

A Csabai és Papp Ügyvédi Iroda (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet., nyilvántartási szám: 3470, a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda” vagy „Adatkezelő”) a www.clvpartners.com honlap (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatók általi megtekintése miatt a személyes adatok tekintetében – összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelettel[1] és az Infotv.[2]-el – adatkezelőnek (továbbiakban: „Adatkezelő”) minősül.

Az Ügyvédi Irodában adatvédelmi tisztviselő nem kerül kinevezésre, ugyanakkor az Ügyvédi Iroda vezetője adatvédelmi szakjogász, akinek fő feladatai közé tartozik az, hogy a személyes adatok védelme érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlat változását, elősegíti az érintetti jogok gyakorlását, kivizsgálja a személyes adatokat érintő panaszokat, és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét, valamint kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

Elérhetőségek:

Cím: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet (előzetes bejelentkezés alapján, munkanapokon 8-15 óra között)

E-mail:

  1. Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének fontossága

Az Adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy szolgáltatásait a modern kor igényeinek és követelményeinek megfelelően nyújtsa ügyfelei részére. A jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza a Weboldal látogatása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat.

Az Ügyvédi Iroda szolgáltatásainak igénybevétele, és az ezzel összefüggő személyes adatok megadása bárki számára önkéntes.

Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint “érintettre” – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím, IP cím.

 

  1. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

[1] a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

   • Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés

A Weboldalon keresztül lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot ajánlatkérés vagy egyéb üzleti célból, az erre rendszeresített adatlap segítségével. Ezzel kapcsolatban az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt adatok köre

a)       név

b)       e-mail cím

c)       telefonszám

d)       cégnév

e)       megkeresés tárgya

f)        üzenet

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy Ön az Ügyvédi Irodával szolgáltatásaink kapcsán felvehesse a kapcsolatot, ajánlatot kérjen.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont); magánszemély érdeklődő esetén hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek, adatfeldolgozók

A kezelt Személyes Adatok továbbítására további adatkezelőnek nem kerül sor.

Az Ügyvédi Iroda az informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, valamint fejlesztése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre. Bármely erre irányuló, kifejezett érintetti kérés esetén az adott adatkezelés vonatkozásában az Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad az adatfeldolgozókról és az általuk végzett műveletekről.

Adatkezelés időtartama

Az Ügyvédi Iroda az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig kezeli a Személyes Adatokat.

 

   • Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Az Ügyvédi Iroda a Weboldala használatának elősegítése érdekében cookie-kat (magyarul „süti”) használ. A süti olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A süti hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia.

A mindenkor aktuális cookie-kat a Weboldal használata során ismerheti meg a Weboldalon található pop-up ablakban és állíthatja be ezzel kapcsolatos preferenciáit.

   1. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

   • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   1. az adatkezelés céljai;
   2. az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
   3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
   6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
   • Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

   • Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
   1. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   3. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
    • Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

   Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

   Amennyiben az Ügyvédi Iroda adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

   • Törléshez való jog

   Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

   1. úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
   2. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
   3. úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
   4. a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Ügyvédi Iroda vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.
    • Jogorvoslat

   Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

   • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ; honlap: http://www.naih.hu)
   • Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.
    • Érintetti jogok gyakorlása

     Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.